Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Cię, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JAQB Jakub Baltaziak z siedzibą w Lublinie, ul. Onyksowa 11/3, 20-582 Lublin, NIP 712-27-88-903.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jakub Baltaziak, e-mail: kontakt@swojskie-smaki.pl.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku zamówienia i korzystania z naszych usług, na podstawie odrębnych zgód takich jak umowa współpracy, zgoda na subskrypcję newslettera, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę hostingu, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii komórkowej, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Tobą. W przypadku korzystania z naszych usług Twoje dane mogą być przetwarzane przez inne, wyłącznie uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące, czyli np. firmę dostarczającą oprogramowanie do wysyłki newsletterów.
  5. Twoje dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania.
  6. Twoje dane mogą być przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dotyczy profilowania realizowanego przez narzędzie dostarczane przez Google Inc. oraz Facebook Inc.).
  7. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie i/lub subskrypcji newslettera do czasu żądania ich usunięcia.
  8. Masz prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy, masz także prawo do skargi do organu nadzoru, tj. Inspektora Ochrony Danych w JAQB Jakub Baltaziak lub GIODO.
  9. Podanie danych jest dobrowolne.